Rekrutacja

Wymagania

co najmniej 5 letnie doświadczenie menedżerskie  (np. Osoby pełniące różne funkcje o charakterze kierowniczym, liderzy i koordynatorzy projektów,  przedsiębiorcy)

dyplom ukończenie studiów wyższych -  licencjackich, inżynierskich i/lub magisterskich  (krajowych  i zagranicznych)

biegłą znajomość języka angielskiego (w przypadku wyboru opcji międzynarodowej)

Koszty Kształcenia

Studia na Programie Executive MBA są studiami płatnymi. Koszty kształcenia ponosi słuchacz indywidualnie lub jednostka delegująca. 

 

Opłata semestralna za studia wynosi: 

Wariant polsko języczny

Studia w języku polskim
możliwość wzięcia udziału w module Swiss Gateway to International Business (prowadzonym w języku angielskim) za dodatkową opłatą

10 500 PLN

Wariant międzynarodowy

Opcja międzynarodowa (studia w języku angielskim) – uwzględnia moduł Swiss Gateway to International Business (studenci otrzymują certyfikat Executive MBA podpisany przez dwie uczelnie – UE we Wrocławiu i the Université of Neuchâtel w Szwajcarii)

13 250 PLN

Moduł Swiss Gateway to International Business realizowany jest w the Université of Neuchâtel w Szwajcarii (w cenie zagwarantowany jest nocleg, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne). Po ukończeniu modułu studenci utrzymują podwójny certyfikat – UE we Wrocławiu oraz the Université of Neuchâtel w Szwajcarii.

Opłatę za czesne można wnosić w ratach lub w całości. Opłatę za pierwszy semestr należy wnieść do dnia 15 października br. 

W przypadku, gdy student opłaci z góry (w terminie 1 raty) czesne za cały semestr, przysługuje mu bonifikata w wysokości 5%. 

Opłaty za studia Executive MBA dokonywane są na indywidualne konta studenckie (IKR). 

Jak dołączyć do programu

Krok 2

wypełnić formularze osobowe oraz wgrać swoje zdjęcie (3,5 x 4,5 cm)

Krok 4

zapłacić opłatę rekrutacyjną (85 PLN)

Krok 6

przystąpić do wywiadu kwalifikacyjnego i testu

Krok 1

utworzyć konto w systemie rekrutacji pod adresem
https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl/pl/

Krok 3

 • formę studiów:
 • niestacjonarne II stopnia 
 • podyplomowe
 • kierunek studiów – tu dokonać odpowiedniej opcji programu:
 • opcja polska
 • opcja międzynarodowa (język angielski)

Krok 5

dostarczyć osobiście wymagane dokumenty do biura EMBA wraz z listem motywacyjnym

Krok 7

uzyskać pozytywną ocenę na podstawie złożonej dokumentacji oraz przeprowadzonego wywiadu kwalifikacyjnego

Do zobaczenia!

Warunki przyjęcia na studia

Aby zostać przyjętym na studia Executive MBA, należy:

 1. Utworzyć konto w systemie rekrutacji – https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl/pl/  
 2. Wypełnić formularze osobowe oraz wgrać swoje zdjęcie (3,5 x 4,5 cm)
 3. W zakładce OFERTA należy wybrać formę studiów: niestacjonarne II stopnia oraz kierunek studiów, gdzie należy dokonać wyboru odpowiedniej opcji programu:
  • Executive MBA Program (język polski)
  • Executive MBA Program (język angielski)
 4. Zapłacić opłatę rekrutacyjną (85 PLN)
 5. Dostarczyć wymagane dokumenty (lista poniżej) do biura EMBA.
 6. Przystąpić do wywiadu kwalifikacyjnego
 7. Uzyskać pozytywną ocenę na podstawie złożonej dokumentacji oraz przeprowadzonego wywiadu kwalifikacyjnego.
Kryteria kwalifikacyjne

Kwalifikacji na studia dokonuje Komisja Rekrutacyjna Programu Executive MBA.

W procesie selekcji kandydatów brane są pod uwagę informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych oraz wynik wywiadu kwalifikacyjnego i testu.

Przy ocenie uwzględniane są następujące kryteria i wagi

rodzaj i poziom
wykształcenia

20%

doświadczenie zawodowe
typu menedżerskiego

40 %

test

40%

Rozmowy kwalifikacyjne i test odbywać się będą zdalnie za pomocą MS Teams

Harmonogram II tury rekrutacji

I

Wypełnienie formularza elektronicznego

25.09.2023r.

II

Uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

25.09.2023r.

III

Złożenie w biurze Executive MBA wymaganych dokumentów

25.09.2023r.

IV

Test on-line​

27.09.2023r.

V

Wywiady kwalifikacyjne

28.09.2023 r.

29.09.2023 r.

30.09.2023 r.

VI

Ogłoszenie listy przyjętych

30.09.2023 r.

Wymagane dokumenty

1

Podanie o przyjęcie i ankieta osobowa kandydata (wypełnione i podpisane) – generowane z systemu rekrutacji (zgłoszenia –> dokumenty i dalsze kroki)

2

Oświadczenie dot. opłat i ślubowanie  (wypełnione i podpisane) – wygenerowane z systemu rekrutacji (zgłoszenia –> dokumenty i dalsze kroki)

 

 

3

Paszport lub dowód osobisty – oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów

4

Oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów (do wglądu) wraz z suplementem, jeżeli stanowi integralną część dyplomu (część B), oraz jego kserokopia

5

Formularz wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z listem motywacyjnym – wygenerowany z systemu rekrutacji (zgłoszenia –> dokumenty i dalsze kroki)

6

Dokumenty potwierdzające min. 5-letni staż (m.in. pełnienie funkcji o charakterze kierowniczym, stanowisko lidera lub koordynatora projektów, przedsiębiorcy, własna działalność gospodarcza)

7

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł (wpłata na indywidualne konto rekrutacyjne – numer generowany poprzez system rekrutacji) – jeżeli potwierdzenie nie jest widoczne w systemie rekrutacji

8

Zdjęcie w wersji papierowej
(3,5 x 4,5 cm) jak do dowodu osobistego

 

1

Podanie o przyjęcie i ankieta osobowa kandydata (wypełnione i podpisane) – generowane z systemu rekrutacji (zgłoszenia –> dokumenty i dalsze kroki)

2

Oświadczenie dot. opłat i ślubowanie  (wypełnione i podpisane) – wygenerowane z systemu rekrutacji (zgłoszenia –> dokumenty i dalsze kroki)

 

 

3

Paszport lub dowód osobisty – kserokopia i oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów

4

Karta Polaka, zezwolenie na pobyt i/lub Karta Pobytu (jeżeli kandydat posiada), kserokopia i oryginał do wglądu

5

Zdjęcie w wersji papierowej
(3,5 x 4,5 cm) jak do dowodu osobistego

6

Podpisane deklaracje: NFZ
i finansowa 
–  wygenerowane z systemu rekrutacji (zgłoszenia –> dokumenty i dalsze kroki)

7

Dyplom ukończenia studiów na poziomie co najmniej pierwszego stopnia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski

8

Legalizacja lub apostille do dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski

9

Suplement, do dyplomu ukończenia studiów na poziomie co najmniej pierwszego stopnia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski

10

Zaświadczenie potwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów 2 stopnia w kraju wydania. Zaświadczenie takie może wydać odpowiednik Ministerstwa Oświaty w danym kraju (w takich przypadkach dokument powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego).

11

Formularz wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z listem motywacyjnym  – wygenerowany z systemu rekrutacji (zgłoszenia –> dokumenty i dalsze kroki)

12

Dokumenty potwierdzające min. 5-letni staż (m.in. pełnienie funkcji o charakterze kierowniczym, stanowisko lidera lub koordynatora projektów, przedsiębiorcy, własna działalność gospodarcza)

13

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł (wpłata na indywidualne konto rekrutacyjne – numer generowany poprzez system rekrutacji) – jeżeli potwierdzenie nie jest widoczne w systemie rekrutacji

Miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Biuro Executive MBA
pokój 217, budynek Z 
ul. Komandorska 118/120 
53-345 Wrocław 

Przykładowe pytania testowe

1.   Który plan organizacji zawiera decyzje najwyższego kierownictwa dotyczące misji, celów, strategii i struktury organizacji?

A) Plan na poziomie korporacji

B) Plan na poziomie oddziału

C)  Plan funkcjonalny

D) Plan biznesowy

E) Plan na poziomie działu

 

2. PepsiCo kupiło KFC, aby móc zastąpić produkty Coke produktami Pepsi w restauracjach KFC.  Był to przykład:

A) integracji poziomej.

B) integracji pionowej.

C) strategii niskich kosztów.

D) strategii globalnej.

E) strategii dywersyfikacji.

 

3. ) Grupa liderów analizuje zarówno wewnętrzne mocne i słabe strony swojej organizacji, jak i szanse i zagrożenia związane z otoczeniem zewnętrznym. Co to za analiza?

A) Analiza misji

B) Analiza SWOT

C) Analiza funkcjonalna

D) Dywersyfikacja

E) Dywersyfikacja związana

Wejdź z nami na szczyt!