Rekrutacja

Wymagania

co najmniej 3 letnie doświadczenie menedżerskie  (np. Osoby pełniące różne funkcje o charakterze kierowniczym, liderzy i koordynatorzy projektów,  przedsiębiorcy)

dyplom ukończenie studiów wyższych -  licencjackich, inżynierskich i/lub magisterskich  (krajowych  i zagranicznych)

biegłą znajomość języka angielskiego (w przypadku wyboru opcji międzynarodowej)

Jak dołączyć do programu

Krok 2

wypełnić formularze osobowe oraz wgrać swoje zdjęcie (3,5 x 4,5 cm)

Krok 4

zapłacić opłatę rekrutacyjną (85 PLN)

Krok 6

przystąpić do wywiadu kwalifikacyjnego

Krok 1

utworzyć konto w systemie rekrutacji pod adresem
https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl/pl/

Krok 3

 • formę studiów – niestacjonarne II stopnia
 • kierunek studiów – tu dokonać odpowiedniej
  opcji programu:
 • opcja polska
 • opcja międzynarodowa (język angielski)

Krok 5

dostarczyć osobiście wymagane dokumenty do biura EMBA

Krok 7

uzyskać pozytywną ocenę na podstawie złożonej dokumentacji oraz przeprowadzonego wywiadu kwalifikacyjnego

Do zobaczenia!

Warunki przyjęcia na studia

Aby zostać przyjętym na studia Executive MBA, należy:

 1. Utworzyć konto w systemie rekrutacji – https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl/pl/  
 2. Wypełnić formularze osobowe oraz wgrać swoje zdjęcie (3,5 x 4,5 cm)
 3. W zakładce OFERTA należy wybrać formę studiów: niestacjonarne II stopnia oraz kierunek studiów, gdzie należy dokonać wyboru odpowiedniej opcji programu:
  • Executive MBA Program (język polski)
  • Executive MBA Program (język angielski)
 4. Zapłacić opłatę rekrutacyjną (85 PLN)
 5. Dostarczyć wymagane dokumenty (lista poniżej) do biura EMBA.
 6. Przystąpić do wywiadu kwalifikacyjnego
 7. Uzyskać pozytywną ocenę na podstawie złożonej dokumentacji oraz przeprowadzonego wywiadu kwalifikacyjnego.
Kryteria kwalifikacyjne

Kwalifikacji na studia dokonuje Komisja Rekrutacyjna Programu Executive MBA.

W procesie selekcji kandydatów brane są pod uwagę informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych oraz wynik wywiadu kwalifikacyjnego.

Przy ocenie uwzględniane są następujące kryteria i wagi

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą zdalnie za pomocą MS Teams

Harmonogram rekrutacji dodatkowej

I

Wypełnienie formularza elektronicznego

23.09.2021 r.

II

Uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

23.09.2021 r.

III

Złożenie w biurze Executive MBA wymaganych dokumentów

23.09.2021 r.

IV

Wywiady kwalifikacyjne

25.09.2021 r. (09:00-14:00)

27.09.2021 r. (16:00-19:00)

28.09.2021 r. (16:00-19:00)

V

Ogłoszenie listy przyjętych

30.09.2021 r.

Wymagane dokumenty
 • Obywatelstwo polskie
 • Inne obywatelstwo

1

Podanie o przyjęcie na studia (wypełnione i podpisane) – generowane z systemu rekrutacji (zgłoszenia –> dokumenty i dalsze kroki)

2

Ankieta osobowa (wypełniona i podpisana) – generowana z systemu rekrutacji (zgłoszenia –> dokumenty i dalsze kroki)

3

Dowód osobisty  – do wglądu przy składaniu dokumentów

4

Oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów
(do wglądu) wraz z suplementem, jeżeli stanowi integralną część dyplomu
(część B) oraz jego kserokopia

5

Formularz aplikacyjny odpowiadający wybranej opcji:

 • Formularz dla opcji polskiej POBIERZ
 • Formularz dla opcji międzynarodowej POBIERZ

6

Dokumenty potwierdzające min. 3 letni staż menedżerski 
(np. pełnienie rożnych funkcji o charakterze kierowniczym, stanowisko lidera lub koordynatora projektów, przedsiębiorcy, własna działalność gospodarcza)

7

Dowód wniesienia opłaty
rekrutacyjnej
 – 85 zł (wpłata na indywidualne konto rekrutacyjne – numer generowany poprzez system rekrutacji)

8

Zdjęcie w wersji papierowej
(3,5 x 4,5 cm)

1

Podanie o przyjęcie na studia (wypełnione i podpisane) – generowane z systemu rekrutacji (zgłoszenia –> dokumenty i dalsze kroki)

2

Ankieta osobowa (wypełniona i podpisana) – generowana z systemu rekrutacji (zgłoszenia –> dokumenty i dalsze kroki)

3

Paszport (strona ze zdjęciem) lub dowód osobisty   ze zdjęciem (dotyczy obywateli Unii Europejskiej).

4

Karta Polaka, zezwolenie na pobyt  i / lub Karta Pobytu (jeżeli kandydat posiada).

5

Formularz aplikacyjny odpowiadający wybranej opcji:

 • Formularz dla opcji polskiej POBIERZ
 • Formularz dla opcji międzynarodowej POBIERZ

6

Dwie podpisane deklaracje:

7

Ważne zaświadczenie lekarskie z potwierdzeniem, że kandydat może studiować (zaświadczenie wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski – lub zaświadczenie lekarskie wystawionym przez lekarza w Polsce).

8

Dyplom magisterski lub licencjacki z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Dyplom należy złożyć wraz z legalizacją LINK wydaną przez Ambasadę RP lub z apostille. Dokumenty z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

9

Suplement, czyli odpis ocen studenta zawierający informacje o zaliczonych lub niezaliczonych przedmiotach oraz o ocenach uzyskanych w trakcie zajęć dydaktycznych – oryginał dokumentu i kserokopia. Skala ocen, jakie student mógłby otrzymać na uczelni. Dokumenty z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

10

Zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez kandydata dyplomu magisterskiego lub licencjata  uprawnia do podjęcia studiów wyższych na wszystkich typach szkół wyższych w kraju, w którym zostało wydane świadectwo ukończenia studiów. Zaświadczenie takie może zostać wydane przez odpowiednik Ministerstwa Oświaty w danym kraju (wówczas dokument ten powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego).

11

Dokumenty potwierdzające min. 3 letni staż menedżerski 
(np. pełnienie rożnych funkcji o charakterze kierowniczym, stanowisko lidera lub koordynatora projektów, przedsiębiorcy, własna działalność gospodarcza)

12

Dowód wniesienia opłaty
rekrutacyjnej
 – 85 zł (wpłata na indywidualne konto rekrutacyjne – numer generowany poprzez system rekrutacji)

13

Zdjęcie w wersji papierowej
(3,5 x 4,5 cm)

Miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Biuro Executive MBA
pokój 217, budynek Z 
ul. Komandorska 118/120 
53-345 Wrocław 

Wejdź z nami na szczyt!