Program

Dla Kogo EMBA?

Program Executive MBA skierowany jest do  osób aktywnych  zawodowo,  które:  

  • posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie menedżerskie (np. osoby pełniące różne funkcje o charakterze kierowniczym, liderzy i koordynatorzy projektów,  przedsiębiorcy),   
  • są absolwentami szkół wyższych (krajowych i zagranicznych), o dowolnym kierunku studiów legitymujący się dyplomem licencjata, inżyniera i/lub magistra ,
  • są otwarte na pozyskiwanie nowej wiedzy i umiejętności, które swojej siły napędowej upatrują w ciągłym rozwoju kompetencji menedżerskich,  
  • chętnie dzielą się własnym doświadczeniem zawodowym,  a także potrafią czerpać z różnorodności doświadczeń innych ludzi,    
  • pragną uzyskać w ramach Programu EMBA wykształcenie akademickie, dyplom magistra w zakresie zarządzania oraz certyfikat Excutive MBA.  

W programie uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły różne kierunki studiów, są w różnym wieku, posiadają doświadczenie zawodowe w organizacjach biznesowych i okołobiznesowych o różnym profilu działalności. 

Pochodzą z różnych krajów i grup etnicznych, bez względu na płeć,  odmienne przekonania polityczne i religijne, o różnym statusie rodzinnym i nie tylko,  potrafiące uszanować odmienność innych.

Idea Programu - Cele
Cel ogólny programu:
Podstawowym celem oferty edukacyjnej studiów magisterskich Executive MBA jest dostarczenie studentom komplementarnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do formułowania, analizowania oraz rozwiązywania realnych problemów organizacji w warunkach zmieniającego się otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Cele szczegółowe:

Zdobycie solidnej podstawy w głównych obszarach działalności przedsiębiorstwa, takich jak: marketing, produkcja, finanse, rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategia i polityka przedsiębiorstwa.

Zrozumienie środowisk różnych organizacji, mechanizmów ich działania.

Rozwinięcie umiejętności pracy i komunikacji w zespole oraz kierowania pracą zespołową.

Zdobycie odpowiednich umiejętności analitycznych, planistycznych i operacyjnych, które mogą być potrzebne w złożonych sytuacjach praktycznych.

Rozwinięcie zdolności szybkiej i realistycznej konceptualizacji problemów decyzyjnych oraz trafnej oceny bezpośrednich i odległych skutków decyzji.

Nabycie umiejętności ciągłego uczenia się i korzystania z nowoczesnych metod naukowych oraz narzędzi informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.

Pozyskiwanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do współdziałania w środowisku wielokulturowym, realizowania zadań kierowniczych w środowisku międzynarodowym.

Moduły

Program Executive MBA oferuje studentom dwie opcje: polską i międzynarodową (w języku angielskim). Obie opcje trwają dwa lata (4 semestry), a kursy realizowane są w formie zajęć weekendowych (tylko w soboty i niedziele) w grupach ok 30-osobowych. Każdy semestr składa się z kilku modułów tematycznych, które obejmują dwa – trzy przedmioty. W każdym semestrze jest około 10 sesji weekendowych. Pełny cykl edukacyjny obejmuje dwa kolejne lata akademickie i obejmuje około 650 godzin (1 godz. = 45 minut). Aby pomyślnie ukończyć program Executive MBA i uzyskać tytuł magistra, student musi zaliczyć wszystkie kursy przewidziane w programie i obronić pracę magisterską do końca IV semestru.

Wariant polskojęzyczny

Semestr 1
Zachowania organizacyjne

Więcej wkrótce

Zarządzanie

Więcej wkrótce

International business (PL lub EN)

Więcej wkrótce

Ekonomia

Więcej wkrótce

Marketing i komunikacja

Więcej wkrótce

Semestr 2
Projektowanie badań naukowych

Więcej wkrótce

Zarządzanie kapitałem ludzkim
Więcej wkrótce
Zarządzanie operacyjne
Więcej wkrótce
Strategie w biznesie
Więcej wkrótce
Finanse i rachunkowość
Więcej wkrótce
Semestr 3
Transformacje w biznesie
Więcej wkrótce
Moduł biznesowy 1
Więcej wkrótce
Moduł biznesowy 2
Więcej wkrótce
Przywództwo w organizacji
Więcej wkrótce
Seminarium magisterskie
Więcej wkrótce
Semestr 4
Zrównoważony rozwój
Więcej wkrótce
Strategiczna gra biznesowa
Więcej wkrótce
Moduł biznesowy 3
Więcej wkrótce
Seminarium magisterskie
Więcej wkrótce
Praca magisterska
Więcej wkrótce

Wariant międzynarodowy

Semestr 1
Management

Więcej wkrótce

Economics

Więcej wkrótce

International Business

Więcej wkrótce

Marketing and Comunication

Więcej wkrótce

Organizational Behavior

Więcej wkrótce

Occupational Health and Safety

Więcej wkrótce

Semestr 2
Designing Scientific Research

Więcej wkrótce

Human Capital Management

Więcej wkrótce

Operational Management

Więcej wkrótce

Strategies in Business

Więcej wkrótce

Finance and Accounting

Więcej wkrótce

Semestr 3
Transformations in Business

Więcej wkrótce

Business Module 1

Więcej wkrótce

Business Module 2

Więcej wkrótce

Organization Leadership

Więcej wkrótce

Master Seminar

Więcej wkrótce

Semestr 4
Sustainable Development

Więcej wkrótce

Strategic Business Game

Więcej wkrótce

Business Module 3

Więcej wkrótce

Master Seminar

Więcej wkrótce

Master Thesis

Więcej wkrótce

Swiss Gateway to International Business

Więcej wkrótce

Koszty Kształcenia

Studia na Programie Executive MBA są studiami płatnymi. Koszty kształcenia ponosi słuchacz indywidualnie lub jednostka delegująca. 

 

Opłata semestralna za studia wynosi: 

Wariant polsko języczny

Studia w języku polskim
możliwość wzięcia udziału w module Swiss Gateway to International Business (prowadzonym w języku angielskim) za dodatkową opłatą

9 250 PLN

Wariant międzynarodowy

Opcja międzynarodowa (studia w języku angielskim) – uwzględnia moduł Swiss Gateway to International Business (studenci otrzymują certyfikat Executive MBA podpisany przez dwie uczelnie – UE we Wrocławiu i the Université of Neuchâtel w Szwajcarii)

12 250 PLN

Moduł Swiss Gateway to International Business realizowany jest w the Université of Neuchâtel w Szwajcarii (w cenie zagwarantowany jest nocleg, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne). Po ukończeniu modułu studenci utrzymują podwójny certyfikat – UE we Wrocławiu oraz the Université of Neuchâtel w Szwajcarii.

Opłatę za czesne można wnosić w ratach lub w całości. Opłatę za pierwszy semestr należy wnieść do dnia 15 października br. 

W przypadku, gdy student opłaci z góry (w terminie 1 raty) czesne za cały semestr, przysługuje mu bonifikata w wysokości 5%. 

Opłaty za studia Executive MBA dokonywane są na indywidualne konta studenckie (IKR). 

Wejdź z nami na szczyt!