Program

Dla Kogo EMBA?

Program Executive MBA skierowany jest do  osób aktywnych  zawodowo,  które:  

 • posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie menedżerskie (np. osoby pełniące różne funkcje o charakterze kierowniczym, liderzy i koordynatorzy projektów,  przedsiębiorcy),   
 • są absolwentami szkół wyższych (krajowych i zagranicznych), o dowolnym kierunku studiów legitymujący się dyplomem licencjata, inżyniera i/lub magistra ,
 • są otwarte na pozyskiwanie nowej wiedzy i umiejętności, które swojej siły napędowej upatrują w ciągłym rozwoju kompetencji menedżerskich,  
 • chętnie dzielą się własnym doświadczeniem zawodowym,  a także potrafią czerpać z różnorodności doświadczeń innych ludzi,    
 • pragną uzyskać w ramach Programu EMBA wykształcenie akademickie, dyplom magistra w zakresie zarządzania oraz certyfikat Excutive MBA.  

W programie uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły różne kierunki studiów, są w różnym wieku, posiadają doświadczenie zawodowe w organizacjach biznesowych i okołobiznesowych o różnym profilu działalności. 

Pochodzą z różnych krajów i grup etnicznych, bez względu na płeć,  odmienne przekonania polityczne i religijne, o różnym statusie rodzinnym i nie tylko,  potrafiące uszanować odmienność innych.

Idea Programu - Cele
Cel ogólny programu:
Podstawowym celem oferty edukacyjnej studiów magisterskich Executive MBA jest dostarczenie studentom komplementarnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do formułowania, analizowania oraz rozwiązywania realnych problemów organizacji w warunkach zmieniającego się otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Cele szczegółowe:

Zdobycie solidnej podstawy w głównych obszarach działalności przedsiębiorstwa, takich jak: marketing, produkcja, finanse, rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategia i polityka przedsiębiorstwa.

Zrozumienie środowisk różnych organizacji, mechanizmów ich działania.

Rozwinięcie umiejętności pracy i komunikacji w zespole oraz kierowania pracą zespołową.

Zdobycie odpowiednich umiejętności analitycznych, planistycznych i operacyjnych, które mogą być potrzebne w złożonych sytuacjach praktycznych.

Rozwinięcie zdolności szybkiej i realistycznej konceptualizacji problemów decyzyjnych oraz trafnej oceny bezpośrednich i odległych skutków decyzji.

Nabycie umiejętności ciągłego uczenia się i korzystania z nowoczesnych metod naukowych oraz narzędzi informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.

Pozyskiwanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do współdziałania w środowisku wielokulturowym, realizowania zadań kierowniczych w środowisku międzynarodowym.

Moduły

Program Executive MBA oferuje studentom dwie opcje: polską i międzynarodową (w języku angielskim). Obie opcje trwają dwa lata (4 semestry), a kursy realizowane są w formie zajęć weekendowych (tylko w soboty i niedziele) w grupach ok 30-osobowych. Każdy semestr składa się z kilku modułów tematycznych, które obejmują dwa – trzy przedmioty. W każdym semestrze jest około 10 sesji weekendowych. Pełny cykl edukacyjny obejmuje dwa kolejne lata akademickie i obejmuje 668 godzin (1 godz. = 45 minut). Aby pomyślnie ukończyć program Executive MBA i uzyskać tytuł magistra, student musi zaliczyć wszystkie kursy przewidziane w programie i obronić pracę magisterską do końca IV semestru.

Wariant polskojęzyczny

Semestr 1
Zachowania organizacyjne

Moduł Zachowania organizacyjne obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu metod i technik organizacyjnych oraz zachowań menedżerskich. 

Zarządzanie

Moduł Zarządzanie obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania w biznesie, otoczenia prawnego biznesu, decyzji w biznesie oraz zarządzania projektem. 

International business (PL lub EN)

Przedmiot obejmuje zarządzanie w środowisku międzynarodowym. Pozwala lepiej zrozumieć specyfikę negocjacji i zarządzania w zespołach wielokulturowych. Zapoznaje również z praktycznym handlem międzynarodowy w zakresie rozliczeń, logistyki, obsługi zamówień i etykiety biznesowej

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. 

Ekonomia

Moduł Ekonomia obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: ekonomii menedżerskiej, analizy makroekonomicznej oraz ekonomii behawioralnej. 

Marketing i komunikacja

Moduł Marketing i komunikacja obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu oraz zarządzania relacjami i komunikacją w biznesie. 

Semestr 2
Projektowanie badań naukowych

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do zasadniczych metodologicznych podstaw, procedur  i narzędzi prowadzenia badań.  Przedmiot przygotowany celem wsparcia studentów w procesie przygotowywania prac magisterskich w obszarze nauk społecznych.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Moduł Zarządzanie kapitałem ludzkim obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz warsztaty rozwoju personalnego

Zarządzanie operacyjne

Moduł Zarządzani operacyjne obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania produkcją i usługami oraz zarządzania jakością.

Strategie w biznesie

Moduł Strategia w biznesie obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania łańcuchem dostaw. 

Finanse i rachunkowość

Moduł Finanse i rachunkowość obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: rachunkowości menadżerskiej, finansów korporacyjnych oraz sprawozdawczości i analizy. 

Semestr 3
Transformacje w biznesie

Moduł Transformacje w biznesie obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania zmianą oraz symulacji biznesowej. Realizowany jest również przedmiot w języku angielskim: Digital transformations and innovations

Moduł biznesowy 1, 2

Podczas studiów studenci drugiego roku uczestniczą w wybranych modułach biznesowych, które realizowane są przez kadrę akademicką we współpracy z praktykami. W ramach każdego modułu przewidziane są następujące działania: 

 • wizyta studyjna w przedsiębiorstwie (opcjonalnie),
 • zajęcia teoretyczne z pracownikiem badawczo – dydaktycznym, 
 • zajęcia praktyczne z praktykiem,
 • projekt biznesowy, w ramach którego studenci będą rozwiązywać problem przygotowany przez praktyka (we współpracy z pracownikiem ba- dawczo – dydaktycznym),
 • obrona projektu.
Przywództwo w organizacji

Moduł Przywództwo w organizacji obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu przywództwa. 

Seminarium magisterskie

Moduł podczas którego realizowane są spotkania z promotorami. 

Semestr 4
Zrównoważony rozwój

Moduł Zrównoważony rozwój obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: Corporate governence, Corporate governence oraz Etyki i społecznej odpowiedzialności organizacji

Strategiczna gra biznesowa

Moduł Strategiczna gra biznesowa obejmuje Grę w ramach Centrum Symulacji Biznesowych

Moduł biznesowy 3

Podczas studiów studenci drugiego roku uczestniczą w wybranych modułach biznesowych, które realizowane są przez kadrę akademicką we współpracy z praktykami. W ramach każdego modułu przewidziane są następujące działania: 

 • wizyta studyjna w przedsiębiorstwie (opcjonalnie),
 • zajęcia teoretyczne z pracownikiem badawczo – dydaktycznym, 
 • zajęcia praktyczne z praktykiem,
 • projekt biznesowy, w ramach którego studenci będą rozwiązywać problem przygotowany przez praktyka (we współpracy z pracownikiem ba- dawczo – dydaktycznym),
 • obrona projektu.
Seminarium magisterskie

Moduł podczas którego realizowane są spotkania z promotorami. 

 
Praca magisterska

Wariant międzynarodowy

Semestr 1
Zachowania organizacyjne

Moduł Zachowania organizacyjne obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu metod i technik organizacyjnych oraz zachowań menedżerskich. 

Zarządzanie

Moduł Zarządzanie obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania w biznesie, otoczenia prawnego biznesu, decyzji w biznesie oraz zarządzania projektem. 

International business (PL lub EN)

Przedmiot obejmuje zarządzanie w środowisku międzynarodowym. Pozwala lepiej zrozumieć specyfikę negocjacji i zarządzania w zespołach wielokulturowych. Zapoznaje również z praktycznym handlem międzynarodowy w zakresie rozliczeń, logistyki, obsługi zamówień i etykiety biznesowej

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. 

Ekonomia

Moduł Ekonomia obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: ekonomii menedżerskiej, analizy makroekonomicznej oraz ekonomii behawioralnej. 

Marketing i komunikacja

Moduł Marketing i komunikacja obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu oraz zarządzania relacjami i komunikacją w biznesie. 

Semestr 2
Projektowanie badań naukowych

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do zasadniczych metodologicznych podstaw, procedur  i narzędzi prowadzenia badań.  Przedmiot przygotowany celem wsparcia studentów w procesie przygotowywania prac magisterskich w obszarze nauk społecznych.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Moduł Zarządzanie kapitałem ludzkim obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz warsztaty rozwoju personalnego

Zarządzanie operacyjne

Moduł Zarządzani operacyjne obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania produkcją i usługami oraz zarządzania jakością.

Strategie w biznesie

Moduł Strategia w biznesie obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania łańcuchem dostaw. 

Finanse i rachunkowość

Moduł Finanse i rachunkowość obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: rachunkowości menadżerskiej, finansów korporacyjnych oraz sprawozdawczości i analizy. 

Semestr 3
Transformacje w biznesie

Moduł Transformacje w biznesie obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania zmianą oraz symulacji biznesowej. Realizowany jest również przedmiot w języku angielskim: Digital transformations and innovations

Moduł biznesowy 1, 2

Podczas studiów studenci drugiego roku uczestniczą w wybranych modułach biznesowych, które realizowane są przez kadrę akademicką we współpracy z praktykami. W ramach każdego modułu przewidziane są następujące działania: 

 • wizyta studyjna w przedsiębiorstwie (opcjonalnie),
 • zajęcia teoretyczne z pracownikiem badawczo – dydaktycznym, 
 • zajęcia praktyczne z praktykiem,
 • projekt biznesowy, w ramach którego studenci będą rozwiązywać problem przygotowany przez praktyka (we współpracy z pracownikiem ba- dawczo – dydaktycznym),
 • obrona projektu.
Przywództwo w organizacji

Moduł Przywództwo w organizacji obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu przywództwa. 

Seminarium magisterskie

Moduł podczas którego realizowane są spotkania z promotorami. 

Semestr 4
Zrównoważony rozwój

Moduł Zrównoważony rozwój obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: Corporate governence, Corporate governence oraz Etyki i społecznej odpowiedzialności organizacji

Strategiczna gra biznesowa

Moduł Strategiczna gra biznesowa obejmuje Grę w ramach Centrum Symulacji Biznesowych

Moduł biznesowy 3

Podczas studiów studenci drugiego roku uczestniczą w wybranych modułach biznesowych, które realizowane są przez kadrę akademicką we współpracy z praktykami. W ramach każdego modułu przewidziane są następujące działania: 

 • wizyta studyjna w przedsiębiorstwie (opcjonalnie),
 • zajęcia teoretyczne z pracownikiem badawczo – dydaktycznym, 
 • zajęcia praktyczne z praktykiem,
 • projekt biznesowy, w ramach którego studenci będą rozwiązywać problem przygotowany przez praktyka (we współpracy z pracownikiem ba- dawczo – dydaktycznym),
 • obrona projektu.
Seminarium magisterskie

Moduł podczas którego realizowane są spotkania z promotorami. 

 
Praca magisterska
Swiss Gateway to International Business

TheSwiss Gateway to International Business to moduł obejmujący kilkudniową wizytę na Uniwersytecie w  Neuchatel

Koszty Kształcenia

Studia na Programie Executive MBA są studiami płatnymi. Koszty kształcenia ponosi słuchacz indywidualnie lub jednostka delegująca. 

 

Opłata semestralna za studia wynosi: 

Wariant polskojęzyczny

Studia w języku polskim
możliwość wzięcia udziału w module Swiss Gateway to International Business (prowadzonym w języku angielskim) za dodatkową opłatą

10 500 PLN

Wariant międzynarodowy

Opcja międzynarodowa (studia w języku angielskim) – uwzględnia moduł Swiss Gateway to International Business

13 250 PLN

Moduł Swiss Gateway to International Business realizowany jest w the Université of Neuchâtel w Szwajcarii (w cenie zagwarantowany jest nocleg, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne). Koszt transportu we własnym zakresie. 

Opłatę za czesne można wnosić w ratach lub w całości. Opłatę za pierwszy semestr należy wnieść do dnia 15 października br. 

W przypadku, gdy student opłaci z góry (w terminie 1 raty) czesne za cały semestr, przysługuje mu bonifikata w wysokości 5%. 

Opłaty za studia Executive MBA dokonywane są na indywidualne konta studenckie (IKR). 

Wejdź z nami na szczyt!