Prof. dr hab. Ewa Izabela Stańczyk-Hugiet

Aktualnie pełnię funkcję kierowniczą Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jestem zatrudniona na stanowisku profesora w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania. 

Doświadczenie zawodowe

Byłam kierownikiem i wykonawcą wielu projektów w szczególności finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Nauki, mam doświadczenie w pracy konsultingowej na rzecz biznesu, w pracy naukowej posiadam znaczne osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych, w latach 2016 ̶ 2019 pełniłam funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Specjalizuję się w badaniach aktualnych problemów zarządzania strategicznego i konkurencyjności, aktualnie w obszarze zainteresowań badawczych znajdują się także zagadnienia funkcjonowania. 

dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń

Profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
Dyrektor ds marketingu w Payeye

Doświadczenie zawodowe

Obecnie Dyrektor ds. marketingu w firmie PayEye. Wykłada n Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. 
Wcześniej

Zainteresowania badawczo-naukowe

Branding
Rebranding
Strategia
Wizerunek i kreowanie marki

dr Jakub Drzewiecki

Adiunkt w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe

Kilkanaście lat doświadczenia w działalności szkoleniowej, doradczej oraz konsultingowej, w tym  dla spółek z WIG20. Główne obszary: zarządzanie strategiczne, strategie i modele biznesu, metody i techniki zarządzania, marketing, zarządzanie projektami, zarządzanie nieruchomościami.
Ponadto:
5 lat doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej (spółki kapitałowe),
8 lat doświadczenia w pracy w księgowości,
5 lat doświadczenia w pracy w marketingu (głównie: marketing bazodanowy, badania marketingowe oraz reklama).
Ponad 15 lat doświadczenia dydaktycznego w pracy na kilku uczelniach wyższych.
Autor ponad 30 artykułów i opracowań naukowych w językach: polskim oraz angielskim, również w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, oraz autorskiej monografii naukowej pt. „Outsourcing jako narzędzie zmiany modelu biznesu: perspektywa Business Model Canvas” (2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).
W latach 2014 ̶ 2019 kierownik projektu badawczego pt. „Decyzje dotyczące outsourcingu a modele biznesu polskich przedsiębiorstw w kontekście koncepcji granic organizacji” finansowanego w całości ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Zainteresowania badawczo-naukowe

 • zarządzanie strategiczne: identyfikacja, implementacja oraz komunikowanie strategii, 
 • modele biznesu: tworzenie oraz innowacje modeli biznesu, zarządzanie modelem biznesu, 
 • strategiczne zarządzanie projektami, 
 • metody i techniki zarządzania, ze szczególnym wskazaniem na: outsourcing, Lean Management oraz jego pochodne (Lean Startup, Lean Product itp.),
 • przedsiębiorstwa typu start-up, główne aspekty: cykl życia, modele biznesu, innowacje w start-upach.

dr hab. Paweł Hanczar, prof. UEW

Kierownik Katedry Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Doświadczenie zawodowe

W roku 1997 obronił pracę magisterska pod tytułem „Optymalizacja portfela papierów wartościowych”, w 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk o zarządzaniu za rozprawę „Wykorzystanie wybranych metod podziału zbioru do rozwiązywania problemu wyznaczania tras dostaw”. W roku 2015 za prace „Modele decyzyjne w koordynacji strumieni podaży produktów w łańcuchu dostaw” jednogłośną decyzja Rady Wydziału Informatyki i Finansów uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Od 1997 do 2014 roku był wykonawcą lub głównym wykonawcą czterech projektów naukowych finansowanych przez NCN.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Zastosowanie metod ilościowych (w tym optymalizacji) w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Ponadto wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu.

prof. dr hab. Wojciech Czakon

Kierownik katedry zarządzania strategicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz wykładowca MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe

Doświadczony profesor z udokumentowaną historią pracy w branży zarządzania oświatą. Specjalista ds. edukacji, posiadający umiejętności analityczne, wykłady, pisanie akademickie, język angielski i zarządzanie.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Przedmiotem zainteresowań badawczych są zjawiska, procesy i struktury międzyorganizacyjne w kontekście osiągania celów strategicznych organizacji.

dr Łukasz Haromszeki

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami UE we Wrocławiu. Kierownik SP NZZL i SP IHRM

Doświadczenie zawodowe

Autor i współautor ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz opracowań specjalistycznych, w tym licznych dotyczących strategii rozwoju regionalnego i lokalnego. Konsultant i wykładowca w projektach szkoleniowych i inwestycyjnych przeważnie współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ekspert m.in. Ethics and Research Integrity Team Komisji Europejskiej, programów Interreg Central Europe, RPO WD, RPO WSL, RPO WP i PO WER na lata 2014 ̶2020 m.in. w dziedzinach: Przystosowanie do zmian przedsiębiorstw i pracowników, Kompetencje i kwalifikacje kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP, Edukacja, Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, Zatrudnienie, Rozwój Regionalny. Członek międzynarodowych zespołów badawczych HRM Practices of MNC-Subsidiaries in CEE (CEEIRT) i InterCons Research Team. W ostatnich latach ekspert m.in.: w projekcie „Infobroker” dla PARP, Instytut Analiz Rynku Pracy, 2018 ̶

2020 współtworzący usługę dotyczącą opisu uniwersalnych kompetencji menedżerskich dla PARP w ramach projektu konkursowego pt. „Akademia menadżera MSP”.

 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Przywództwo organizacyjne, kierowanie przez wartości, etyka i CSR, wywieranie wpływu, motywowanie pracowników, zarządzanie talentami.

dr Mikołaj Klimczak

Adiunkt w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Koordynator w Biznesowym Indywidualnym Programie Studiów (BIPS) odpowiedzialny za mentoring

Członek: Rady Wydziału Ekonomii i Finansów, Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Wrocławiu, Komitetu Głównego i juror Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, European Business Ethics Network 

Doświadczenie zawodowe

Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego od 2005 roku, konsultant biznesowy, popularyzator wiedzy ekonomicznej, naukowiec-ekonomista

Zainteresowania badawczo-naukowe

 • Ekonomia instytucjonalna
 • Mikroekonomia
 • Industrial organization
 • Gospodarka cyfrowa
 • Modele biznesowe
 • Strategie przedsiębiorstw i ich konsekwencje

dr Anna Baraniecka

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki – Adiunkt

Sikla Polska – Dyrektor Logistyki

Doświadczenie zawodowe

 • Pracownik naukowy i dydaktyk, opiekun Logistycznego Koła Naukowego LOGRiT
 • Prodziekan ds. Studenckich / Prodziekan ds. Rozwoju
 • Menedżer marketingu i sprzedaży w firmie produkcyjnej
 • Menedżer logistyki w firmie produkcyjnej
 • Dyrektor logistyki
 • Senior Consultant w firmie konsultingowej Leanpassion
 • Coach, mentor, konsultant w obszarze analiz strategicznych, projektowania i wdrażani strategii rozwoju, strategii logistycznej (w tym ekologistycznej) i strategii łańcuchów dostaw (w tym ECR); Na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów komercyjnych oraz krajowych organów  samorządowych i podmiotów non-profit
 • Audytor kapitału społecznego, kapitału relacyjnego oraz systemu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Futurolog

Zainteresowania badawczo-naukowe

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, kapitał społeczny, zarządzanie strategiczne, ekologistyka, zielone łańcuchy dostaw, japońskie łańcuchy dostaw, gospodarka o obiegu zamkniętym, systemy etyczne i CSR w praktyce, logistyka kosmiczna i międzyplanetarne łańcuchy dostaw, misje międzygwiazdowe, sektor kosmiczny, futurologia, innowacyjne systemy kształcenia   

dr Jerzy Jagoda

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe

Wykładowca WSB i praktyk zarządzania. Ukończył Akademię Ekonomiczną w 1976. Doktorat z zakresu organizacji i zarządzania uzyskał w 1985 r. Adiunkt w AE we Wrocławiu 1985-2008, a obecnie w WSB we Wrocławiu. W latach 1987-1991 stypendysta, a następnie visiting professor  w Norwegian Business School w Bergen, Norwegia. W latach 1992-2005 prezes oraz doradca firm z kapitałem zagranicznym (Omnicenter East, Gullfiber, Kaabs, Lindap). Od 1992 r. właściciel firmy (handel międzynarodowy, nieruchomości, recykling). Autor publikacji z zakresu small biznesu oraz gier biznesowych.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Gry biznesowe, zarządzanie kapitałem zagranicznym. 

dr hab. Marek Kośny, prof. UEW

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów

Doświadczenie zawodowe

Autor ekspertyz wykonywanych na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczył jako kierownik i wykonawca w kilkunastu międzynarodowych i krajowych projektach – zarówno o charakterze badawczym, jak i realizowanych na zlecenie przedsiębiorstw. Odbył staże badawcze na Uniwersytecie w Mediolanie, Instytucie Badań Społeczno-Ekonomicznych w Luksemburgu oraz Bar Ilan University w Tel Avivie. 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Specjalizuje się w zastosowaniach metod statystycznych i ekonometrycznych do opisu i prognozowania zjawisk społeczno-ekonomicznych.

dr Klaudia Migasiewicz

People Manager w Capgemini, adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe

Trener z zakresu umiejętności menedżerskich i interpersonalnych, przedsiębiorczości, kreatywności, rozwoju startupów, train the trainers (Współpracowała m. in. z Czas na Herbatę, Ceneo, KORFF Isolmatic, MHT Mitsui High Tec, DROP SA, Collins Aerospace, Autoforte.pl). Prowadzi badania na temat wyborów strategicznych menedżerów, klastrów i startupów. Przez wiele lat doświadczenie zdobywała w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie pełniła funkcję Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz kierownika studiów podyplomowych Kierownik zespołu – team leader (we współpracy z IBM GSDC), Akademia startupu i innowacyjnego biznesu (jest autorem programu) oraz Zarządzanie ekspansją zagraniczną i rozwojem (we współpracy z CCC SA). Koordynowała wiele inicjatyw. Była Prezesem FEB – Forum Edukacji Biznesowej, w ramach którego zrealizowała dziesiątki spotkań i cykli warsztatów z przedstawicielami świata biznesu oraz konkurs Akademia Talentów. Wzięła udział m.in. w Szkole Trenerów i Szkole Liderów.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Szkolenie umiejętności menedżerskich, interpersonalnych, przedsiębiorczości oraz kreatywności.

dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UEW

Pracownik naukowo-dydaktyczny UEW, Członek Rady Uczelni, przewodniczący Rady Nadzorującej Uniwersyteckiego Inkubatora  inQube, kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania

Doświadczenie zawodowe

Wykładowca programu MBA i kilku menedżerskich studiów podyplomowych, promotor doktorantów z obszaru zarządzania i biznesu, Prezes, wiceprezes, członek rad nadzorczych w kilku spółkach kapitałowych, inwestor. Strategiczna orientacja na: zarządzanie i biznes, startupy, transformacje technologiczne i cyfrowe biznesu, innowacje, ekspert w pozyskiwaniu finansowania na rozwój, networking biznesowy. Posiada duże doświadczenie w finansowaniu projektów badawczo-rozwojowych i startupach.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Główna domena naukowo-badawcza związana z zarządzaniem, zarządzaniem biznesem, zarządzaniem projektami innowacyjnymi, modelami biznesu, transformacja cyfrowa biznesu. 

dr Radosław Kurach

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomiczno – Finansowy
Katedra Ekonomii Matematycznej, stanowisko: Profesor Asystent (adiunkt)

Doświadczenie zawodowe

Wykładowca akademicki i badacz.
Prowadzone przedmioty: Makroekonomia, Zarządzanie Ryzykiem Finansowym, Teoria Portfela.
Posiadacz profesjonalnych certyfikatów finansowych: ACI Dealing Certificate (ACI DC) i Professional Risk Manager (PRM™).

Zainteresowania badawczo-naukowe

Makrofinanse, systemy emerytalne, ekonomia eksperymentalna (Makrofinanse, systemy emerytalne, ekonomia eksperymentalna)

dr hab. Paweł Kuśmierczyk, prof. UEW

Pracownik Katedry Ekonomii Matematycznej, jest także członkiem Rady Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Doświadczenie zawodowe

Wykładowca, prowadzący zajęcia m.in. z: Mikroekonomii, Ekonomii Menedżerskiej, Ekonomii Matematycznej, Teorii gier, Aukcji czy Zarządzania Ryzykiem. Ze względu na swoje doświadczenie w projektowaniu aukcji został zaproszony do Rady Dyrektorów w Logintrade  – firmie zajmującej się e-zamówieniami. Pracował tam w latach 2013-2020. 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Teoria mikroekonomii, teoria gier, projektowanie aukcji, ekonomia eksperymentalna, ekonomia behawioralna, a także ekonomia emerytur. Współpracownik w przypadku stypendium NCN „Behawioralne uwarunkowania adekwatności polskiego systemu emerytalnego”. 

dr Dorota Molek-Winiarska

Z wykształcenia psycholog oraz doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracuje w Katedrze Zarządzania Kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na stanowisku adiunkta.   

Doświadczenie zawodowe

Od 12 lat pracuje na UEW, prowadzi badania naukowe, zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego i drugiego stopnia, podyplomowych i MBA. Najbardziej popularne kursy to: Podstawy psychologii dla ekonomistów i menedżerów, Zachowania organizacyjne, Psychologia motywacji, Stres i programy work-life balance, Komunikacja w organizacji, Coaching i mentoring. 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Obszar jej zainteresowań badawczo-naukowych obejmuje głównie zagadnienie stresu w pracy, psychologii zdrowia zawodowego oraz efektywności i opłacalności inwestycji z zakresu ZZL. Zajmuje się także zagadnieniami psychologii motywacji, pracy zespołowej, wykorzystaniem testów psychologicznych w biznesie, a także psychologią osobowości. 

dr. Marek Wąsowicz

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Projektowania Systemów Zarządzania oraz Biuro Analiz i Sprawozdawczości

Adiunkt, Kierownik Biura Analiz i Sprawozdawczości

Doświadczenie zawodowe

Nauczyciel akademicki, konsultant, certyfikowany trener biznesu. Autor licznych publikacji i badań z zakresu zarządzania projektami. Uczestniczył jako prelegent w wielu konferencjach związanych z Zarządzaniem Projektami i Zarządzaniem Przedsiębiorstwem.

Twórca i kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami”, „Zaawansowane zarządzanie projektami”, „Zarządzanie projektami unijnymi”. Członek Project Management Institute oraz International Project Management Association.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Zarządzanie projektami, zarządzanie przedsiębiorstwem, Projekty Unijne.

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania. Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Kierownik Katedry Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej  

Doświadczenie zawodowe

Współpracował przez wiele lat z firmami konsultingowymi, zajmując się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji.  Jest autorem wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji, a także wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz wydziałów gospodarczych sądów powszechnych. W praktyce projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami.  Prof. Bartłomiej Nita jest ponadto trenerem biznesu, który z pasją i zaangażowaniem przedstawia złożone problemy w jasny i zrozumiały sposób. W celu podnoszenia swoich kompetencji szkoleniowych ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów. 

Doświadczenie zawodowe dotyczy głównie: 

 • realizacji wielu projektów konsultingowych i doradczych, 
 • doradztwa przy tworzeniu  projektów typu spin out/off (Opolskie Centrum Badań Regionalnych), 
 • doradztwa i warsztatów z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce), 
 • udziału w międzynarodowym projekcie przygotowującym program European Master in Corporate Finance, 
 • uczestnictwa w wielu projektach naukowo-badawczych. 

Zainteresowania badawczo-naukowe

W pracy naukowo-badawczej zajmuje się finansami przedsiębiorstw, rachunkowością finansową i zarządczą, rachunkiem kosztów, analizą finansową, sprawozdawczością spółek, pomiarem dokonań podmiotów gospodarczych, wyceną przedsiębiorstw. 

dr hab. Maria Piotrowska, prof. UEW

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania. Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Kierownik Katedry Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej  

Doświadczenie zawodowe

Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne: prowadzenie wykładu z makroekonomii od 1989 roku, wykładów z ekonomii międzynarodowej, makro- i mikroekonomii w j. angielskim dla studentów International Business Program in Groupe Ecole Superieure de Commerce Marseille Provence, France (w 2001 roku), wykładu Economic Transformation in Central and Eastern European Countries w ramach Mundus Programme, CSNiE, im. Willy Brandta, Uniwersytet Wrocławski (w 2006 roku).

Udział w projekcie programu Tempus, którego celem było przygotowanie i prowadzenie studiów MBA w AE we Wrocławiu w kooperacji z: the University of Limburg (Belgium), the University of Limerick (Ireland) and Groupe Enseignement International des Affaires Marseille-Provence (France).

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych

Zainteresowania badawczo-naukowe

Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych, zaradność ekonomiczna gospodarstw domowych 

dr hab. Joanna Radomska, prof. UEW

Prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Doświadczenie zawodowe

Od 2007 nauczyciel akademicki oraz pracownik naukowy (Katedra Zarządzania Strategicznego). Odbyłam sześć zagranicznych staży dydaktyczno-badawczych (m.in. University of Split, University of Malta, Católica Porto Business School, Lisbon School of Economics and Management) byłam kierownikiem trzech grantów badawczych („Partycypacja pracowników w procesie zarządzania strategicznego”, „Ryzyko operacyjne w procesie wdrażania strategii” oraz „Wyzwania otwartej strategii”) oraz uczestnikiem trzech projektów badawczych („Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw”, „Wdrażanie strategii organizacji”, „Zarządzanie zmianą z wykorzystaniem barometru koniunktury). Prowadzę doradztwo i konsulting (m.in. firma Viessmann, projekty europejskie).

Udział w projekcie programu Tempus, którego celem było przygotowanie i prowadzenie studiów MBA w AE we Wrocławiu w kooperacji z: the University of Limburg (Belgium), the University of Limerick (Ireland) and Groupe Enseignement International des Affaires Marseille-Provence (France).

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych

Zainteresowania badawczo-naukowe

Zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianą, przywództwo i zarządzanie zespołem

dr hab. Tomasz Słoński, prof. UEW

Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych, członek Rady Nadzorczej spółki DB Energy, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstwa

Doświadczenie zawodowe

Od 2015 roku kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W latach 2003–2014: Adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa. Prof. wizytujący uczelni na Węgrzech i na Litwie. Prowadzi zajęcia m.in. na programach MBA UE we Wrocławiu, na Akademii Leona Koźmińskiego. Współpracownik Kancelarii Prawnych renomowanych firm konsultingowych.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Wycena przedsiębiorstw, wycena inwestycji, analiza fuzji i przejęć, wpływ działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu na wartość przedsiębiorstwa 

dr Adam Suchodolski

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Zarządzania Kadrami

Doświadczenie zawodowe

 • Realizacja ponad 20 projektów doradczo – wdrożeniowych bezpośrednio dla organizacji gospodarczych, w tym:
 • Skonstruowanie i wdrożenie całościowego systemu zarządzania zasobami ludzkimi w sieci sklepów Polomarket S.A.
 • Skonstruowanie i wdrożenie elementów systemu rozwoju pracowników w QIAGEN Business Services Sp. z o. o.
 • Skonstruowanie i wdrożenie systemu okresowych ocen pracowniczych w VOSS Automotive Polska Sp. z o.o.
 • Przygotowanie koncepcji i kierowanie dedykowanymi studiami podyplomowymi „Zarządzanie Kadrami w KGHM Polska Miedź S.A.”
 • Członek Rady Kierunku Zarządzanie oraz Koordynator zespołu dydaktycznego „Ludzie w organizacji” w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach EMBA przy UEW od roku 1997

Przeprowadzenie ponad 500 treningów i szkoleń w ramach różnych studiów MBA, studiów podyplomowych oraz bezpośrednio dla organizacji gospodarczych

Zainteresowania badawczo-naukowe

Rozwój pracowników, systemy okresowych ocen pracowniczych, wywieranie wpływu społecznego, kierowanie ludźmi

dr hab. Marzena Stor, prof UEW

Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HRM) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i jednocześnie profesor nadzwyczajny Strategic International HRM, ponadto opiekun naukowy dwóch kierunków studiów podyplomowych: International Human Resources Management (IHRM) (w języku angielskim) oraz Human Resources Management (w języku polskim).

Doświadczenie zawodowe

Nadzorowała i uczestniczyła w ponad dwudziestu pięciu różnych projektach badawczych, w tym międzynarodowych (m.in. Erasmus +). Od 2007 roku jest członkiem Zespołu Badawczego Europy Środkowo-Wschodniej obejmującego około 20 krajów europejskich oraz partnerów ze Stanów Zjednoczonych, będąc jednocześnie liderem na Polskę. Brała udział w wielu zagranicznych konferencjach poświęconych IHRM, w tym w prestiżowych konferencjach organizowanych przez czołowe europejskie i amerykańskie uniwersytety, na których przedstawiała swoje wyniki badań. 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Międzynarodowe i międzykulturowe zagadnienia z zakresu ZZL, biznes i strategie ZZL, wpływ ZZL na wyniki firmy, korporacje transnarodowe, zarządzanie kompetencjami, interpersonalna komunikacja biznesowa oraz zarządzanie zespołami międzynarodowymi. 

dr hab. Łukasz Wawrzynek, prof UEW

Zatrudniony w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania, menadżer kierunku Zarządzanie, pełnomocnik Rektora ds. informatycznego systemu doskonalenia programów kształcenia 

Doświadczenie zawodowe

Konsultant w zakresie doskonalenia organizacji ze szczególnym uwzględnieniem procesów biznesowych, SixSigma Black Belt. 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Głównym obszarem zainteresowań badawczych jest obecnie analiza organizacyjnych sieci społecznych oraz jej wykorzystanie do działań mających na celu doskonalenie procesów biznesowych.  

dr hab. Arkadiusz Wierzbic, prof UEW

Profesor uczelni w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania, wiceprezes Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe

Karierę naukową łączy z pracą doradcy i trenera biznesu. Od kilkunastu lat prowadzi projekty wdrożeń znormalizowanych systemów zarządzania oraz ich doskonalenia. Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz akredytowany trener i asesor Modelu Doskonałości EFQM.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Doskonalenie organizacji z wykorzystaniem znormalizowanych systemów zarządzania, modeli dojrzałości i doskonałości, zagadnienie kryzysów organizacji związanych z jej wzrostem i rozwojem. 

dr hab. Anna Witek-Crabb, prof UEW

Zatrudniona jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Doświadczenie zawodowe

Bogate doświadczenie w badaniach naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu, dziesięć lat doświadczenia w doradztwie biznesowym i NGO. Ponad 2000 godzin szkolenia z biznesowymi grami symulacyjnymi. Ponad dziesięć lat doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu innowacyjnymi programami edukacyjnymi. 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Myślenie strategiczne i myśliciele strategiczni, zrównoważona strategia, zarządzanie partycypacyjne 

dr Włodzimierz Wudarzewski

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (adiunkt w Zespole Dydaktycznym Nowoczesnego Zarządzania)

Logintrade S.A. (współwłaściciel Firmy oraz konsultant i doradca w obszarach zarządzania jakością i zarządzanie kadrami)

Doświadczenie zawodowe

Autor i współautor wielu projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych w obszarach projektowania struktur organizacyjnych, dokumentacji organizacyjnej,  zarządzania kadrami i metoda zarządzania 

Wieloletni wykładowca i trener na wielu uczelniach (studia licencjackie i magisterskie, studia podyplomowe, studia MBA), współautor wielu gier kierowniczych i biznesowych, wieloletni kierownik menedżerskich studiów podyplomowych) 

Wykonawca i koordynator wielu projektów wdrożeniowych na rzecz firm i instytucji (system celów, dokumentacja organizacyjna, strategia, system doboru i oceny kadr, projektowanie struktury organizacyjnej) 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Metody i techniki zarządzania. Analiza i projektowanie struktur organizacyjnych 

dr Bartosz Ziemblicki, MBA

Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, partner zarządzający w Kancelarii Prawnej ZKZ we Wrocławiu 

Doświadczenie zawodowe

Od 2012 roku świadczy usługi prawne jako radca prawny, a od 2015 roku także jako doradca podatkowy. Obsługuje głównie przedsiębiorców różnej wielkości i z różnych branż. Jest partnerem zarządzającym we wrocławskiej Kancelarii Prawnej ZKZ. Pełnomocnik procesowy z doświadczeniem w ponad 1000 postępowaniach.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym 4 książek wyłącznego autorstwa) w językach polskim i angielskim. Od 2012 roku doktor nauk prawnych z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego. Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wykładał gościnnie w 10 państwach Europy i Azji.

W 2020 roku ukończył studia MBA oraz zdał egzamin CPE.

Zarówno jako praktyk, jak i pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni zajmuje się szeroko pojętym prawem gospodarczym w wymiarze krajowym i międzynarodowym

Zainteresowania badawczo-naukowe

 • międzynarodowe prawo gospodarcze
 • prawo umów
 • prawo spółek (korporacyjne)
 • Legal Tech
 • legal compliance
 • ochrona danych osobowych
 • prawo finansowe (bankowe, podatkowe)

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, profesor

Doświadczenie zawodowe

Członek wielu rad nadzorczych (w przeszłości i obecnie), m.in. były członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i były członek Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego

Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych i firm konsultingowych

Zainteresowania badawczo-naukowe

Rynki finansowe

Instrumenty finansowe: podstawowe instrumenty finansowe (akcje, instrumenty dłużne); instrumenty pochodne; instrumenty finansowe inwestycji alternatywnych

Zarządzanie ryzykiem i inżynieria finansowa: analiza ryzyka inwestycji realnych i finansowych;  strategie zarządzania ryzykiem; teoria i zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Nieruchomości: inwestycje; finansowanie; zarządzanie ryzykiem; wycena

Nowe technologie w zagadnieniach finansowych: Sztuczna inteligencja (w tym: uczenie maszynowe); Big Data (pozyskiwanie i analiza); Handel algorytmiczny;  Technologia łańcucha bloków; Robo-doradztwo; Aktywa cyfrowe

Etyka w finansach
Finanse osobiste
Ekonometria
Klasyfikacja i statystyczna analiza wielowymiarowa
Analiza danych statystycznych
Edukacja finansowa

dr. Maciej Pondel

Katedra Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu / Wydział Zarządzania – Kierownik Katedry
Unity Group – Business Strategist / Lider obszaru Data Science

Doświadczenie zawodowe

W branży IT od przeszło 20 lat. W przeszłości programista i kierownik projektów IT. Obecnie Konsultant Biznesowy o obszarze Data. Pracownik naukowy z 20 letnim doświadczeniem w pracy badawczej.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym, zastosowaniem uczenia maszynowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem (głównie w obszarach sprzedaży i marketingu) oraz w zagadnieniach związanych z bazami, hurtowniami danych oraz systemami Business Intelligence

dr Artur Rot

Katedra Systemów Informacyjnych

Kierownik Katedry; Profesor Uczelni; Kierownik Projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub

Doświadczenie zawodowe

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na której to Uczelni pełni funkcję kierownika Katedry Systemów Informacyjnych. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, MBA, podyplomowych oraz w ramach programu Erasmus, autor ponad 140 publikacji naukowych. Współorganizator, członek komitetów programowych, recenzent oraz prelegent szeregu konferencji międzynarodowych. Odbył wizyty studyjne i staże naukowe na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Niemczech, Belgii i Portugalii. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, a w szczególności odnoszą się do transformacji cyfrowych, Przemysłu 4.0, bezpieczeństwa systemów informatycznych, sztucznej inteligencji, technologii blockchain i cloud computing. Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu pełni także funkcję kierownika projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub (dofinansowanie w konkursie „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach Programu Ministra na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0”). Kierownik i wykonawca w licznych krajowych i międzynarodowych projektach naukowych i badawczo-rozwojowych. Pełnomocnik JM Rektora w Radzie Dolnośląskiego Centrum Przemysłu 4.0 oraz w Radzie Dolnośląskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa. Doradca, konsultant w zakresie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych

Zainteresowania badawczo-naukowe

 • 2019-2021 – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (wcześniej Ministerstwo Rozwoju, Przedsiębiorczości i Technologii), projekt Level 4.0 | Digital Innovation Hub | Technologiczna Fabryka Ucząca dla Przemysłu Przyszłości. Konkurs „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach Programu Ministra na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0”, projekt realizowany w ramach konsorcjum 5 partnerów
  – kierownik merytoryczny projektu na UEW;
 • 2020-2022 – Unia Europejska, program HORIZON 2020, Tytuł projektu: HeartBIT 4.0 – Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases, projekt realizowany w ramach konsorcjum 5 partnerów z Niemiec, Czech i Polski – wykonawca projektu oraz współautor aplikacji;
 • 2021-2023 – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR): Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Oś 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Tytuł projektu: Divante Open Pay – opracowanie innowacyjnej, cyfrowej, lojalnościowej karty płatniczej – wykonawca projektu, członek zespołu B+R;
 • 2018 – 2019 Project agreement between the Financial University under the Government of the Russian Federation and the Bank of Santander (Spain) – Program Santander Universidades, Tytuł projektu: Crowdinvesting development based on ICO of cryptoassets and blockchain options for supply of generation power – wykonawca projektu;
 • 2013-2017 – Unia Europejska, projekt w ramach Programu Wspólnego Ambient Assisted Living (AAL, 6. Call), Tytuł projektu: Active Retiree and Golden Workers Gate (ActGo-Gate), projekt realizowany w ramach konsorcjum 7 partnerów z Niemiec, Szwajcarii i Polski – wykonawca projektu;
 • 2012-2014 Umowa z University of St. Gallen (Szwajcaria), Tytuł projektu: Independent Living – wykonawca projektu;

dr Rafał Trzaska

Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu Bergman Engineering Sp. z o.o., a także Członek Rady Nadzorczej TestArmy Group S.A..

Doświadczenie zawodowe

Ekspert z obszaru modeli biznesowych i strategii biznesowych. Doktor Nauk Ekonomicznych specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym, strategiach biznesu, metodach analizy strategicznej oraz modelach biznesowych 4.0. Realizował projekty doradcze oraz międzynarodowe w zakresie wsparcia nowych inwestycji oraz reorganizacji przedsiębiorstw.

Przez wiele lat doświadczenie zdobywał w IBM GSDC Polska Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję m.in. Kierownika ds. Operacji Biznesowych i Automatyzacji. Współzałożyciel i pierwszy Prezes Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, strategiach biznesu, metodach analizy strategicznej oraz modelach biznesowych 4.0.

Prof. Bradley Diarmuid

Starszy doradca w The Institute of Banking (Irlandia), profesor wizytujący na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Doświadczenie zawodowe

Emerytowany dziekan Institute of Banking (Ireland) to Recognized College of University College Dublin, największy uniwersytet w Irlandii. Wcześniej praca w zarządzaniu funduszami i detalicznych usługach finansowych, od 1979 do 1986 roku menadżer inwestycyjnym Allied Irish Investment Bank, następnie dyrektor generalny IFOX, Irish Futures and Options Exchange. W latach 2001-2005 zastępca dyrektora generalnego PTSB Bank, jednego z największych banków detalicznych w Irlandii. W latach 2004-2005 prezes Irlandzkiej Federacji Bankowej, organu przedstawicielskiego irlandzkiego sektora bankowego. 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Prof. Michel Kostecki

Profesor honorowy i były prodziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Neuchâtel w Szwajcarii.

Doświadczenie zawodowe

Był dyrektorem założycielem Instytutu Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Neuchâtel w Szwajcarii i kierował wspólnym programem doktoranckim z nauk administracyjnych na francuskojęzycznych uniwersytetach szwajcarskich. Doktoryzował się w Graduate Institute of International Studies w Genewie (1976) oraz pracował w Instytucie Badań Operacyjnych i Matematyki Stosowanej Uniwersytetu w Zurychu. Podczas Rundy Urugwajskiej prof. Kostecki był radcą w sekretariacie GATT (obecnie WTO). Był profesorem ekonomii biznesu na Université de Montréal (HEC) w Kanadzie, pracownikiem naukowym w Harvard Business School oraz kierownikiem inwestycyjnym w firmie finansowej wiodących niemieckich banków. Publikował wiele na temat handlu międzynarodowego i biznesu, działał jako konsultant dla takich organizacji jak ASEAN, ICTSD, ITC, OECD, UNCTAD, ILO, Bank Światowy,- WTO, różnych ministerstw i międzynarodowych firm oraz pracował nad pomocą techniczną i zadaniami akademickimi w wielu ponad 65 krajów.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Przedsiębiorczość, nauki administracyjne, ekonomia. 

Dr Cristiana Lages

Doktor nauk o zarządzaniu, badacz finansowany przez Fundację na rzecz Nauki i Technologii (Portugalia) w Católica-Porto Business School

Doświadczenie zawodowe

Wcześniej starszy kierownik ds. badań w Elsevier (Oxford), profesor nadzwyczajny w Henley Business School, University of Reading, a także starszy wykładowca na wydziale Loughborough University School of Business and Economics oraz wykładowca w Leeds University Business School. Zajmowała stanowiska wizytacyjne m. in. na National University of Singapore, Boston College, University of Cambridge, Nottingham University Business School China, Hanken School of Economics. Posiada tytuł doktora Uniwersytetu w Warwick w Wielkiej Brytanii. 

Była również kierownikiem działu badań, dyrektorem programu magisterskiego, przedstawicielem kadry akademickiej Henley Business School w Komitecie Diversity & Inclusion oraz członkiem panelu aplikacyjnego Athena SWAN dla Henley Business School na University of Reading, została też nominowana przez swoich uczniów do nagrody Henley Business School Teaching Excellence Award. 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Bart Tkaczyk, MSc (HRD & Consultancy), PMSc (HRD), MBA, PhD

Fulbright Scholar (Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley);

Członek zarządzający, EMEA (Energizers, LLC)

Doświadczenie zawodowe

Zaufany doradca strategiczny największych korporacji i rządów na całym świecie, profesjonalny coach i edukator kadry kierowniczej oraz poszukiwany mówca. 

Pracując w różnych branżach na całym świecie, dr Tkaczyk zajmował się strategicznym konsultingiem w zakresie zarządzania, coachingiem dla kadry kierowniczej i wystąpieniami publicznymi, w tym projektami z AstraZeneca, Bahrain Society for Training & Development, Central Bank of Oman, Chipita, Cisco Systems, Dubai Police, The Estée Lauder Companies, Fluor , HP, Międzynarodowa Federacja Organizacji Szkoleniowych i Rozwojowych, Lotos, Moody’s Analytics, Oracle, Narodowy Bank Kataru, Saudi Aramco, Unesco, Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Rozwijanie talentów w organizacjach;

Doradztwo strategiczne;

Zarządzanie w organizacjach.

Catherin Lions PhD

Profesor nadzwyczajny w Sekcji Rachunkowości i Finansów Umea School of Business, Economics and Statistics, Umea University, Szwecja 

Doświadczenie zawodowe

Certyfikowany księgowy 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Wartość firmy i wycena, wartość niematerialna, polityka zrównoważonego rozwoju 

Prof. Andres Wieland

Copenhagen Business School, Profesor nadzwyczajny zarządzania łańcuchem dostaw 

Doświadczenie zawodowe

2007–2013: Politechnika Berlińska (asystent naukowy i postdoc);

2014 – dziś: Copenhagen Business School (adiunkt i docent) 

Obecnie prowadzi zajęcia z logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Jest członkiem wydziału studiów dziennych MBA CBS oraz Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest także wykładowcą wizytującym w ESCP Business School w Berlinie i Nordakademie w Hamburgu. Prowadził kursy logistyki humanitarnej w różnych instytucjach w Etiopii, Tanzanii i Ugandzie.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Aktualne zainteresowania badawcze obejmują elastyczne, cyrkularne i społecznie odpowiedzialne łańcuchy dostaw.

Prof. Katarzyna Jagodzińska

Dyrektorka ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytet Neuchatel, Szwajcaria, Director of Executive Education: Webster University, International Consultant Schranner Negotiation Institute, Zurich, Szwajcaria 

Doświadczenie zawodowe

Konsultantka dla ONZ, profesor akademicki w Szwajcarii, Polsce, Francji, założycielka Negotiation Booste w Genewie, autorka książki: „Negotiation Booster: The Ultimate Self-Empowerment Guide to High-Impact Negotiations”.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Negocjacje międzykulturowe, alternatywne metody zarządzania konfliktem, zarządzanie zespołami wielokulturowymi, efektywna komunikacja biznesowa.  

mgr inż. Dariusz Dudojć

Doświadczenie zawodowe

Specjalizacja w prowadzeniu indywidualnych oraz grupowych konsultacji szkoleniowych mających na celu rozwój liderów oraz zespołów odpowiadających za wprowadzanie zmian – głównie metodyka DMAIC (Lean & Six Sigma). Doświadczenie z szerokiego spektrum branż oraz profili biznesowych (usługi, produkcja, administracja). Usługi skierowane do organizacji początkujących jak i mocno zaawansowanych z naciskiem na budowanie praktycznych kompetencji uczestników programów szkoleniowych. Doświadczenie wynikające z kontaktu z dużą liczbą pozytywnie nastawionych ludzi do zmian, kreatywnych organizacji i wizjonerskich liderów.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Zarządzanie organizacją, modele biznesowe. Cybernetyka – sterowanie systemem autonomicznym. Metodyka DMAIC, optymalizacja procesowa, zarządzanie procesowe. Przywództwo w procesach biznesowych.

mgr Wojciech Halarewicz

Wiceprezes ds. komunikacji i spraw publicznych Mazda Motor Europe GmbH, przewodniczący Rady Naukowej Executive MBA – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe

Wiceprezes ds. komunikacji Mazda Motor Europe GmbH, odpowiedzialny za działania marketingowe, informacje o klientach, doświadczenie klienta, PR w Europie: 22 krajowe firmy handlowe. Wcześniej  dyrektor zarządzający Mazda Motor Italia, Rzym, Włochy odpowiedzialny za całokształt działań Mazdy NSC we Włoszech i restrukturyzacja biznesowa: struktura organizacyjna, marka i sieć dealerska. 

Głównym celem było przygotowanie włoskiej struktury Mazdy do pomyślnego wprowadzenia produktów Mazdy 6. Generacji. 

Zainteresowania badawczo-naukowe

mgr Łukasz Łuszczak

Konsultant i doradca w obszarach negocjacji, zarządzania sprzedażą i sprzedaży w Sandler Trainning Polska, właściciel BML Consulting (działalność konsultingowa w wielu obszarach biznesowych) 

Doświadczenie zawodowe

Przedsiębiorca, konsultant biznesowy, dyrektor zarządzający, trener, mentor. Praktyk z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem w obszarach negocjacji i zarządzania sprzedażą zdobytym w uznanych firmach z branży budowlanej i motoryzacyjnej. Od lat prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową, a od 2018 roku konsultant i doradca w obszarach negocjacji, zarządzania sprzedażą i sprzedaży w Sandler Training Polska.  Zajmuje się oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i wdraża projekty z zakresu zarządzania sprzedażą i negocjacji w biznesie. Prowadzi szkolenia i wykłady doskonalące umiejętności handlowe i negocjacyjne. Certyfikowany mediator Centrum Szkoleń Prawnych. Asesor w szkołach trenerów biznesu. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Prywatnie pasjonat pszczół i pszczelej organizacji, która stanowi inspirację w tworzeniu kultury współpracy, zrozumienia i zaufania. 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Metody i techniki negocjacyjne, analiza struktur sprzedaży, pasjonat pszczół i pszczelej organizacji 

mgr Karol Szewczyk

Dyrektor Strumienia Wartości w Robert Bosch zakład w Mirkowie, członek Rady Programu EMBA, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów EMBA 

Doświadczenie zawodowe

Pogłębiane od 19 lat doświadczenia w przemyśle, z tego 16 lat w motoryzacji 

Zainteresowania badawczo-naukowe

 Przemysł 4.0, modele dojrzałości / doskonałości, zarządzanie Jakością 

mgr Anita Koralewska-Ratajczak 

Dyrektor HR w Raben Group

Doświadczenie zawodowe

Specjalista HR z dwudziestoletnim doświadczeniem w dużych i małych międzynarodowych firmach, wykwalifikowany w obszarach zarządzania talentami, planowania sukcesji, zarządzania zmianą, zaangażowania pracowników, rozwoju i projektowania organizacyjnego, kadry kierowniczej i komunikacji wewnętrznej.  

Zainteresowania badawczo-naukowe

mgr Jolanta Kuruc

IBM Poland, IBM Certified Senior Project Manager, Transition and Transformation Project Manager 

Doświadczenie zawodowe

Od dziewięciu lat zarządza złożonymi projektami transformacji biznesowej i IT w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w regionie Azji i Pacyfiku dla dużych klientów zewnętrznych, w tym Vodafone UK, Lloyds Banking Group UK, Metlife APAC & EMEA, austriackiego rządu i innych. Wcześniej udział w strategicznych projektach ze stanowisk prawnych i korporacyjnych, w tym w przejęciu i fuzji AIG Bank z Santander Consumer Bank w Polsce w latach 2009–2011, prywatyzacji KGHM i debiucie giełdowym w 1997 roku, a także utworzeniu Polkomtel S.A w 1996 roku. 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Projekty transformacji biznesowej i technologicznej. Zwinne zarządzanie projektami. Standardy PMI.

John Rivett

Dyrektor ds. zaangażowania w markę, Mazda Motor Europe, Mazda Motor Europe HQ w Leverkusen, Niemcy 

Doświadczenie zawodowe

Prawie 30 lat doświadczenia, głównie w public relations, skupione na międzynarodowych markach konsumenckich – FMCG, w tym Coca-Cola, adidas, Levi Strauss, Costa Coffee, Starbucks i wielu innych. Prowadził własną agencję w Londynie, która została sprzedana po 10 latach. 

W Mazda Motor Europe zaczynał jako dyrektor ds. public relations, a po trzech latach objął również odpowiedzialność za zaangażowanie w markę

Zainteresowania badawczo-naukowe

Lektura pozwalająca lepiej zrozumieć konsumentów. 

dr Piotr Chłopek

Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą

Doświadczenie zawodowe

Specjalista ds. finansów i zarządzania, posiadacz certyfikatu CFA, doktor ekonomii, magister finansów, magister zarządzania, chętny do wnoszenia wartości dodanej we wszystkie realizowane zadania.

Ponad 10 lat doświadczenia na wielu stanowiskach finansowych (bankowość, IT, doradztwo) na stanowiskach indywidualnych współpracowników i liderów. Rada nadzorcza i doświadczenie naukowe (prowadzące wykłady/ćwiczenia);

Zainteresowania badawczo-naukowe

Szybka nauka i chęć doskonalenia się, chęć do samorozwoju poprzez pracę i ustawiczną edukację.

Tworzenie biznesplanów, analiza finansowa i analiza ryzyka kredytowego projektów biznesowych lub firm